Bus icon Darmowa dostawa od 200zł
Zaloguj
Back to top icon Phone icon

Zwroty i reklamacje

KONTAKT Z OBSŁUGĄ

Zwroty i reklamacje

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.

Oświadczenie odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Regulaminy

Formularz wypełnij i wyślij nam na adres e-mail: sklep@pureharmony.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na adres: Pure Harmony Balcerzak Spółka Jawna ul. Balladyny 14, 42-280 Częstochowa.

Produkt wysyłasz na swój koszt.

 1. Konsumentowi, na podstawie przepisu art. 27 Prawa konsumenckiego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem internetowym: https://pureharmony.pl/page/regulaminy/ lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z przepisem art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Kupujący
  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany odpowiednio w § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu.
 4. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres reklamacyjny wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

Adres reklamacyjny:

ul. Balladyny 14

42-280 Częstochowa

e-mail:

sklep@pureharmony.pl

 

 

Delivery package icon

Pakujemy ekologicznie
Wszystkie zamówienia pakujemy w ekologiczne opakowania.

Car delivery icon

Dostawy kurierem i do paczkomatu
Robimy, co w naszej mocy, aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej.

Consultant icon

Konsultacje
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.